+ 27 53 832 9595

Ten einde ondersteuning te verleen aan die ontwikkeling, volhoubaarheid, winsgewendheid en stabiliteit van die georganiseerde landbou in die Noord-Kaap streek, beskik Agri Noord-Kaap oor die volgende uitdagende pos vir ‘n dinamiese, energieke, georganiseerde en selfgedrewe individu.

Sleutelverantwoordelikhede van die posisie behels:

  • Administrasie en kommunikasie betrokke aan die funksies van ekonomie, handel en watersake
  • Skakeling met organisasies op ‘n wye front waaronder owerheidsinstansies soos plaaslike owerhede, Eskom en Telkom, nieregeringsorganisasies. landboubesighede, die privaatsektor en lede en oordra van inligting en standpunte.
  • Lewering van vakkundige en administratiewe insette aan Agri Noord-Kaap.
  • Bywoning van vergaderings en opstel van agendas, notules, memoranda en verslae.
  • Versameling van inligting vir die webblad van Agri Noord-Kaap en die byhou van sosiale media platforms van Agri Noord-Kaap.

Vereistes vir aanstelling is ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie, verkieslik in ekonomiese / bestuurswetenskappe, ondersteun deur bewese ervaring in skakeling en bedinging asook ‘n passie vir die landbou. Die posbekleër se professionele profiel sal verder onder meer hoogs-effektiewe gesproke en geskrewe kommunikasievaardighede, bogemiddelde bedingings- en netwerkvaardighede, vlotheid in Afrikaans en Engels, rekenaargeletterdheid in MS Office en ‘n geldige rybewys insluit.

Die pos is gesetel in Kimberley en die posbekleër rapporteer aan die Hoofbestuurdervan Agri Noord-Kaap. Die pos vereis dat die posbekleër gereëld sal reis. In ruil word ‘n onderhandelbare vergoedingspakket aangebied.

Belangstellendes kan aansoek doen deur ‘n aansoekbrief en volledige CV met verwysing JANK voor 12 November 2018 te rig aan:

Orffer Van Der Merwe
Human Resource Practitioners
Email: recruitment@ovdm.co.za
Fax: (054) 331 3338
www.orffervandermerwe.com

Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum gekontak word nie, kan u aanvaar dat u aansoek oorweeg was, maar dat u onsuksesvol was.

Share This