+ 27 53 832 9595

[:en]

 MEDIA RELEASE | PERSVERKLARING

Onderwerp
Datum – Date
Subject
Agri SA Mediaverklaring:   Agri SA verwelkom vrystelling van die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO)-verslag oor die leef- en werksomstandighede op plase
21-07-2015
Agri SA Media Release:  AGRI SA WELCOMES THE RELEASE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) REPORT ON LIVING AND WORKING CONDITIONS ON FARMS
Agri SA mediaverklaring:  Misdaad skaad ontwikkeling
Agri SA Media release:  Crime undermines development
Boerderygemeenskappe ontvang geld vir stryd teen misdaad
Farming communities receive money to combat crime
Agri SA in gesprek met die ANC
Agri SA in discussion with the ANC
Bemagtiging van vroue in die landbou
Empowering women in agriculture
Aankondigings van Minister Nkwinti verstommend
Minister Nkwinti’s announcements astounding
Boerderygemeenskappe ondersteun met hulle veiligheid
Farming communities are supported to ensure their safety
Boere vra leiding oor grondhervorming
Farmers require guidance on land reform
Agri SA betrokke by die ontwikkeling van nuwe toetreders tot die landbousektor
Agri SA is involved in the development of new entrants to the agricultural sector
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Staatsrede: Landbou ‘n speelbal
State of the Nation Address: Agriculture a political football
Grondplafonne ‘n politieke dagdroom
Land ceilings a political daydream
Landelike veiligheid: ‘n Kommerwekkende begin vir 2015
RURAL SAFETY:  A DISTURBING START TO 2015
Boere vra leiding oor grondhervorming
Farmers require guidance on land reform
Agri SA betrokke by die ontwikkeling van nuwe toetreders tot die landbousektor
Agri SA is involved in the development of new entrants to the agricultural sector
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Staatsrede: Landbou ‘n speelbal
State of the Nation Address: Agriculture a political football
Grondplafonne ‘n politieke dagdroom
Land ceilings a political daydream
Landelike veiligheid: ‘n Kommerwekkende begin vir 2015
RURAL SAFETY:  A DISTURBING START TO 2015
Landbou sorg
Agriculture cares
Dr Theo de Jager, verkose president van die Pan-Afrika-boere se organisasie (PAFO)
Dr theo de jager, elected president of the pan african farmers’ organisation (PAFO)
Nasionale minimumloon geen towerstaf sê Agri SA
National minimum wage no magic wand says Agri SA
Veiligheidshulp aan boerderygemeenskappe
Financial assistance to secure farming communities
Die beste van die bestes
The best of the best
Vrystaat landbouers kry hulp met plaasveiligheid
Free state farmers receive assistance with farm safety
Land debate lacks expertise and realism
Gronddebat gaan mank aan kundigheid en realisme
Begrotingspos toespraak dui op omvangryke uitdagings vir landbou, sê Agri SA
Budget vote speech is indicative of major challenges for agriculture, says Agri SA
Ondeurdagte voorstelle oor grond onaanvaarbaar
Ill-Considered land reform proposals ‘unacceptable’
Agri SA verwelkom President Zuma se Staatsrede met versigtigheid
Agri SA cautiously welcomes President Zuma’s state of the nation address
Agri SA integrale deel van beplanning oor grondhervorming
Agri SA is integral part of land reform planning
Agri SA mediaverklaring:  Agri SA ewe bekommerd oor die ekonomie
Agri SA media release:  Agri SA equally concerned about economy
Agri SA verlang toeganklikheid en samewerking
Agri SA requires accessibility and cooperation
Agri SA versoek omsigtige samestelling van die kabinet
Agri sa calls for prudent composition of cabinet
Politici soek stemme met landbou
POLITICIANS USE AGRICULTURE TO SECURE VOTES
Cairnsgroep se landbouleiers besin oor voedselsekerheid en landbouhandel
CAIRNS GROUP’S FARM LEADERS DEBATE FOOD SECURITY AND AGRICUTURAL TRADE
Arrestasie van verdagtes verwelkom
ARREST OF SUSPECTS WELCOMED
Eiendomsreg en veiligheid moet verhewe wees bo politieke dienstigheid
PROPERTY RIGHTS AND SAFETY MUST NOT BE SUBJECT TO POLITICAL EXPEDIENCY
Wat die landbousektor van die regering verwag
WHAT THE AGRICULTURAL SECTOR EXPECTS FROM GOVERNMENT
Agri SA ondersteun die verkiesingsproses
AGRI SA IN SUPPORT OF THE ELECTION PROCESS
Regstelling in minimum loon vir plaaswerkers gemaak
AMENDMENT TO THE MINIMUM WAGE FOR FARM WORKERS
Huldeblyk aan ‘n wêreld ikoon
Tribute to an international icon
Fietsryers ondersteun Projek Suiderkruis
Cyclists support Project Southern Cross
Eskom noodtoestand
Eskom state of emergency
Dae afgetel vir die begin van Projek Suiderkruis
Counting the days to the start of Project Southern Cross
Absa AgriBusiness Media Round Table
Absa AgriBusiness Media Round Table
Fietsryers ondersteun Projek Suiderkruis
Cyclists support Project Southern Cross
Eskom noodtoestand
Eskom state of emergency
Dae afgetel vir die begin van Projek Suiderkruis
Counting the days to the start of Project Southern Cross
Politiekery met “boere” moet end kry
The Politicising of “Boere” must end.
Toestand van riviere kommerwekkend
State of rivers a concern
Agri SA verwelkom regering se standpunt teen grondbesetting
Agri SA Bedank Ministervan Landbou, Bosbou en Visserye
Agri SA Thanks Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries
Mandela-dag
Mandela day
Landbou ondersteun kragbesparingsmaatreëls
Agriculture supports electricity saving measures
Onsekerheid striem vertroue
Uncertainty hampers confidence
SACAU elects a new Board of Directors
SACAU elects a new Board of Directors
Projek Suiderkruis bekend gestel
Project Southern Cross Launched
Staat se rol in Wes-Kaapse arbeidsonrus benodig verdere opklaring
State’s role in Western Cape labour unrest needs further clarification
Agri SA se reaksie op die Grondwetlike Hof uitspraak oor mineraleregte
Agri SA’ reaction to the ruling of the Constitutional Copurt on mineral rights
Agri SA welcomes World Farmers’ view on trade
Agri SA welcomes World Farmers’ view on trade
Staat se rol in Wes-Kaapse arbeidsonrus moet verduidelik word.
State’s role in Western Cape labour unrest must be explained
Toename in kragpryse meer realisties sê Agri SA
Increase in electricity prices realistic says Agri SA
Agri SA’s response to the 2013 budget speech of the Minister of Finance
Agri SA’s response to the 2013 budget speech of the Minister of Finance
Agri SA waarsku teen voorgestelde maatreëls
Agri SA cautions against proposed measures
Staatsrede laat landbouvrae steeds onbeantwoord
State of the Nation Address leaves agricultural issues unaddressed
State of the Nation Address, Agri SA’s expectations
State of the Nation Address, Agri SA’s expectations
Agri SA se standpunt oor die minimum loon
Agri SA’s position on the minimum wage
Agri SA verwelkom die einde van die plaaswerkingstaking in die Wes-Kaap
Agri SA welcomes the end of farm workers strike in the Western Cape
Geen loonooreenkoms is bereik nie, ook nie in Clanwilliam nie
No agricultural wage deal yet, even in Clanwilliam
Arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Labour unrest in the Western Cape
Kommentaar op President Zuma se 8 Januarie 2013-toespraak
Commentary on President Zuma’s speech on 8 January 2013
Agri-sector Unity Forum
Agri-sector Unity Forum
Agri SA views Mangaung as a watershed event
Agri SA views Mangaung as a watershed event
Inligting rakende die verloop en Agri SA se betrokkenheid by die arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Information concerning the progress, and Agri SA’s involvement in the labour-ubrest in the Western-Cape
Nasionale biddag versoek
National day of prayer requested
Boerderygemeenskap se veiligheid bly ‘n prioriteit
Farming community’s safety remains a priority
Appèlhof se beslissing oor wateroordragte word verwelkom
Appeal Court ruling on water transfers welcomed
Keuses oor landbou-onrus bepalend vir Suid-Afrika
Choices on labour unrest decisive for South Africa
Statement on review of sectoral determination for agricultural sector
Statement on review of sectoral determination for agricultural sector
Agri SA verwelkom opklaring deur Minister Oliphant
Agri SA welcomes clarification by Minister Oliphant
Normaliteit in Wes-Kaap word verwelkom
Return to normality in Western Cape welcomed
Agri SA se standpunt oor arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Agri SA’s view on labour unrest in the Western Cape
Agri SA en Graan SA vergader met SARS in verband met dieselterugbetalingstelsel
Agri SA and Grain SA meet with SARS over diesel refund system
Grondhervorming: ‘n Openbare verantwoordelikheid
Land Reform: a Public responsibility
Vervoerstaking onversoenbaar met voedselprysstandpunte van vakbonde
Transport strikes irreconcilable with unions’ food price views
Agri SA besin oor arbeidsaangeleenthede in landbou
Agri SA debates labour matters in agriculture
Lede se heengaan, verlies vir Agri SA
Tragic death of members a loss for Agri SA
Skaliegas-ontwikkeling
Shale-gas development
Landbou ‘n voorkeursektor
Agriculture a preferred sector
Polisie kan nie langer voete sleep met landelike veiligheid nie
Police can no longer drag their feet with rural safety
Vodacom en Agri SA in vennootskap in die verskaffing van landelike telekommunikasie
Vodacom Business and Agri SA partner to provide rural telecommunication
Regering moet regeer en nie blameer
Goverment must govern, not blame
Agri SA se Algemene Raad spreek hom uit oor kinderarbeid
Agri SA’s General Concil expresses view on child labour
Agri SA geskok oor gru-ongeluk
Agri SA shocked over gruesome accident
Agri SA oor skorsing van Langa Zita
Agri SA comments on suspension of Langa Zita
Agri SA vra vir koelkoppe by ANC-konferensie
Agri SA calls for cool heads at ANC conference
Landelike misdaad bevorder nie stabiliteit nie
Rural crime hampers stability
Simbiotiese verhouding is belangrik vir sukses binne grondhervorming
Symbiotic relationships essential with land reform
Agri SA reageer op Zuma uitspraak oor plaas verwaarlosing
Agri SA reacts to Zuma’s accusation on farm neglet
Wêreld Hongersnood: ‘n Kollektiewe uitdaging
World Hunger:  A Collective Challenge
Watertariewe
Water tariffs
Gewillige koper, gewillige verkoper nie rede vir hoë grondpryse
Willing buyer. willing seller not the reason for high land prices
Departement van Landbou, Bosbou en Visserye: Minister se Begrotingsrede
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries: Minister’s Budget Speech
Verklaring van Minister van Waterwese
Statement issued by Minister of Water Affairs
Konstitusionele Hof se uitspraak oor sonering
Constitutional Court ruling on zoning
Landbou-organisasies steun Suid-Afrika se SKA-bod
Agricultural organisations support South Africa’s SKA bid
Landboubedryf het kommer oor arbeidswetgewing
Agricultural sector as employer is under presure
Agri SA se reaksie op AgriSEB-sektorkode
Agri SA’s response on AgriBEE Sector Code
Waterweek 2012
Water week 2012
Agri SA in die Konstitusionele hof oor mynbou se invloed op die reg tot voedsel
Agri SA in Constitutional court over impact of mining on right to food
Agri SA praat oor verwagtinge vir die komende begrotingsrede
Agri SA speaks on expectations for the upcoming budget speach
Die aangekondigde minimum loon vir plaaswerkers saai verwarring
The minimum wage as announced for farm workers causes confusion
Agri SA doen ‘n beroep op President Zuma om reguit te praat tydens sy jaarlikse Staatsrede
Agri SA calls on President Zuma for straight talk in the State of the Nation Address
Landbou vra samewerking om beurtkrag te vermy
Agriculture urges co-operation to avoid load shedding

[:za]

MEDIA RELEASE | PERSVERKLARING

Onderwerp
Datum – Date
Subject
Agri SA Mediaverklaring:   Agri SA verwelkom vrystelling van die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO)-verslag oor die leef- en werksomstandighede op plase
21-07-2015
Agri SA Media Release:  AGRI SA WELCOMES THE RELEASE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) REPORT ON LIVING AND WORKING CONDITIONS ON FARMS
Agri SA mediaverklaring:  Misdaad skaad ontwikkeling
Agri SA Media release:  Crime undermines development
Boerderygemeenskappe ontvang geld vir stryd teen misdaad
Farming communities receive money to combat crime
Agri SA in gesprek met die ANC
Agri SA in discussion with the ANC
Bemagtiging van vroue in die landbou
Empowering women in agriculture
Aankondigings van Minister Nkwinti verstommend
Minister Nkwinti’s announcements astounding
Boerderygemeenskappe ondersteun met hulle veiligheid
Farming communities are supported to ensure their safety
Boere vra leiding oor grondhervorming
Farmers require guidance on land reform
Agri SA betrokke by die ontwikkeling van nuwe toetreders tot die landbousektor
Agri SA is involved in the development of new entrants to the agricultural sector
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Staatsrede: Landbou ‘n speelbal
State of the Nation Address: Agriculture a political football
Grondplafonne ‘n politieke dagdroom
Land ceilings a political daydream
Landelike veiligheid: ‘n Kommerwekkende begin vir 2015
RURAL SAFETY:  A DISTURBING START TO 2015
Boere vra leiding oor grondhervorming
Farmers require guidance on land reform
Agri SA betrokke by die ontwikkeling van nuwe toetreders tot die landbousektor
Agri SA is involved in the development of new entrants to the agricultural sector
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Budget speech contains welcome interventions says Agri SA
Staatsrede: Landbou ‘n speelbal
State of the Nation Address: Agriculture a political football
Grondplafonne ‘n politieke dagdroom
Land ceilings a political daydream
Landelike veiligheid: ‘n Kommerwekkende begin vir 2015
RURAL SAFETY:  A DISTURBING START TO 2015
Landbou sorg
Agriculture cares
Dr Theo de Jager, verkose president van die Pan-Afrika-boere se organisasie (PAFO)
Dr theo de jager, elected president of the pan african farmers’ organisation (PAFO)
Nasionale minimumloon geen towerstaf sê Agri SA
National minimum wage no magic wand says Agri SA
Veiligheidshulp aan boerderygemeenskappe
Financial assistance to secure farming communities
Die beste van die bestes
The best of the best
Vrystaat landbouers kry hulp met plaasveiligheid
Free state farmers receive assistance with farm safety
Land debate lacks expertise and realism
Gronddebat gaan mank aan kundigheid en realisme
Begrotingspos toespraak dui op omvangryke uitdagings vir landbou, sê Agri SA
Budget vote speech is indicative of major challenges for agriculture, says Agri SA
Ondeurdagte voorstelle oor grond onaanvaarbaar
Ill-Considered land reform proposals ‘unacceptable’
Agri SA verwelkom President Zuma se Staatsrede met versigtigheid
Agri SA cautiously welcomes President Zuma’s state of the nation address
Agri SA integrale deel van beplanning oor grondhervorming
Agri SA is integral part of land reform planning
Agri SA mediaverklaring:  Agri SA ewe bekommerd oor die ekonomie
Agri SA media release:  Agri SA equally concerned about economy
Agri SA verlang toeganklikheid en samewerking
Agri SA requires accessibility and cooperation
Agri SA versoek omsigtige samestelling van die kabinet
Agri sa calls for prudent composition of cabinet
Politici soek stemme met landbou
POLITICIANS USE AGRICULTURE TO SECURE VOTES
Cairnsgroep se landbouleiers besin oor voedselsekerheid en landbouhandel
CAIRNS GROUP’S FARM LEADERS DEBATE FOOD SECURITY AND AGRICUTURAL TRADE
Arrestasie van verdagtes verwelkom
ARREST OF SUSPECTS WELCOMED
Eiendomsreg en veiligheid moet verhewe wees bo politieke dienstigheid
PROPERTY RIGHTS AND SAFETY MUST NOT BE SUBJECT TO POLITICAL EXPEDIENCY
Wat die landbousektor van die regering verwag
WHAT THE AGRICULTURAL SECTOR EXPECTS FROM GOVERNMENT
Agri SA ondersteun die verkiesingsproses
AGRI SA IN SUPPORT OF THE ELECTION PROCESS
Regstelling in minimum loon vir plaaswerkers gemaak
AMENDMENT TO THE MINIMUM WAGE FOR FARM WORKERS
Huldeblyk aan ‘n wêreld ikoon
Tribute to an international icon
Fietsryers ondersteun Projek Suiderkruis
Cyclists support Project Southern Cross
Eskom noodtoestand
Eskom state of emergency
Dae afgetel vir die begin van Projek Suiderkruis
Counting the days to the start of Project Southern Cross
Absa AgriBusiness Media Round Table
Absa AgriBusiness Media Round Table
Fietsryers ondersteun Projek Suiderkruis
Cyclists support Project Southern Cross
Eskom noodtoestand
Eskom state of emergency
Dae afgetel vir die begin van Projek Suiderkruis
Counting the days to the start of Project Southern Cross
Politiekery met “boere” moet end kry
The Politicising of “Boere” must end.
Toestand van riviere kommerwekkend
State of rivers a concern
Agri SA verwelkom regering se standpunt teen grondbesetting
Agri SA Bedank Ministervan Landbou, Bosbou en Visserye
Agri SA Thanks Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries
Mandela-dag
Mandela day
Landbou ondersteun kragbesparingsmaatreëls
Agriculture supports electricity saving measures
Onsekerheid striem vertroue
Uncertainty hampers confidence
SACAU elects a new Board of Directors
SACAU elects a new Board of Directors
Projek Suiderkruis bekend gestel
Project Southern Cross Launched
Staat se rol in Wes-Kaapse arbeidsonrus benodig verdere opklaring
State’s role in Western Cape labour unrest needs further clarification
Agri SA se reaksie op die Grondwetlike Hof uitspraak oor mineraleregte
Agri SA’ reaction to the ruling of the Constitutional Copurt on mineral rights
Agri SA welcomes World Farmers’ view on trade
Agri SA welcomes World Farmers’ view on trade
Staat se rol in Wes-Kaapse arbeidsonrus moet verduidelik word.
State’s role in Western Cape labour unrest must be explained
Toename in kragpryse meer realisties sê Agri SA
Increase in electricity prices realistic says Agri SA
Agri SA’s response to the 2013 budget speech of the Minister of Finance
Agri SA’s response to the 2013 budget speech of the Minister of Finance
Agri SA waarsku teen voorgestelde maatreëls
Agri SA cautions against proposed measures
Staatsrede laat landbouvrae steeds onbeantwoord
State of the Nation Address leaves agricultural issues unaddressed
State of the Nation Address, Agri SA’s expectations
State of the Nation Address, Agri SA’s expectations
Agri SA se standpunt oor die minimum loon
Agri SA’s position on the minimum wage
Agri SA verwelkom die einde van die plaaswerkingstaking in die Wes-Kaap
Agri SA welcomes the end of farm workers strike in the Western Cape
Geen loonooreenkoms is bereik nie, ook nie in Clanwilliam nie
No agricultural wage deal yet, even in Clanwilliam
Arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Labour unrest in the Western Cape
Kommentaar op President Zuma se 8 Januarie 2013-toespraak
Commentary on President Zuma’s speech on 8 January 2013
Agri-sector Unity Forum
Agri-sector Unity Forum
Agri SA views Mangaung as a watershed event
Agri SA views Mangaung as a watershed event
Inligting rakende die verloop en Agri SA se betrokkenheid by die arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Information concerning the progress, and Agri SA’s involvement in the labour-ubrest in the Western-Cape
Nasionale biddag versoek
National day of prayer requested
Boerderygemeenskap se veiligheid bly ‘n prioriteit
Farming community’s safety remains a priority
Appèlhof se beslissing oor wateroordragte word verwelkom
Appeal Court ruling on water transfers welcomed
Keuses oor landbou-onrus bepalend vir Suid-Afrika
Choices on labour unrest decisive for South Africa
Statement on review of sectoral determination for agricultural sector
Statement on review of sectoral determination for agricultural sector
Agri SA verwelkom opklaring deur Minister Oliphant
Agri SA welcomes clarification by Minister Oliphant
Normaliteit in Wes-Kaap word verwelkom
Return to normality in Western Cape welcomed
Agri SA se standpunt oor arbeidsonrus in die Wes-Kaap
Agri SA’s view on labour unrest in the Western Cape
Agri SA en Graan SA vergader met SARS in verband met dieselterugbetalingstelsel
Agri SA and Grain SA meet with SARS over diesel refund system
Grondhervorming: ‘n Openbare verantwoordelikheid
Land Reform: a Public responsibility
Vervoerstaking onversoenbaar met voedselprysstandpunte van vakbonde
Transport strikes irreconcilable with unions’ food price views
Agri SA besin oor arbeidsaangeleenthede in landbou
Agri SA debates labour matters in agriculture
Lede se heengaan, verlies vir Agri SA
Tragic death of members a loss for Agri SA
Skaliegas-ontwikkeling
Shale-gas development
Landbou ‘n voorkeursektor
Agriculture a preferred sector
Polisie kan nie langer voete sleep met landelike veiligheid nie
Police can no longer drag their feet with rural safety
Vodacom en Agri SA in vennootskap in die verskaffing van landelike telekommunikasie
Vodacom Business and Agri SA partner to provide rural telecommunication
Regering moet regeer en nie blameer
Goverment must govern, not blame
Agri SA se Algemene Raad spreek hom uit oor kinderarbeid
Agri SA’s General Concil expresses view on child labour
Agri SA geskok oor gru-ongeluk
Agri SA shocked over gruesome accident
Agri SA oor skorsing van Langa Zita
Agri SA comments on suspension of Langa Zita
Agri SA vra vir koelkoppe by ANC-konferensie
Agri SA calls for cool heads at ANC conference
Landelike misdaad bevorder nie stabiliteit nie
Rural crime hampers stability
Simbiotiese verhouding is belangrik vir sukses binne grondhervorming
Symbiotic relationships essential with land reform
Agri SA reageer op Zuma uitspraak oor plaas verwaarlosing
Agri SA reacts to Zuma’s accusation on farm neglet
Wêreld Hongersnood: ‘n Kollektiewe uitdaging
World Hunger:  A Collective Challenge
Watertariewe
Water tariffs
Gewillige koper, gewillige verkoper nie rede vir hoë grondpryse
Willing buyer. willing seller not the reason for high land prices
Departement van Landbou, Bosbou en Visserye: Minister se Begrotingsrede
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries: Minister’s Budget Speech
Verklaring van Minister van Waterwese
Statement issued by Minister of Water Affairs
Konstitusionele Hof se uitspraak oor sonering
Constitutional Court ruling on zoning
Landbou-organisasies steun Suid-Afrika se SKA-bod
Agricultural organisations support South Africa’s SKA bid
Landboubedryf het kommer oor arbeidswetgewing
Agricultural sector as employer is under presure
Agri SA se reaksie op AgriSEB-sektorkode
Agri SA’s response on AgriBEE Sector Code
Waterweek 2012
Water week 2012
Agri SA in die Konstitusionele hof oor mynbou se invloed op die reg tot voedsel
Agri SA in Constitutional court over impact of mining on right to food
Agri SA praat oor verwagtinge vir die komende begrotingsrede
Agri SA speaks on expectations for the upcoming budget speach
Die aangekondigde minimum loon vir plaaswerkers saai verwarring
The minimum wage as announced for farm workers causes confusion
Agri SA doen ‘n beroep op President Zuma om reguit te praat tydens sy jaarlikse Staatsrede
Agri SA calls on President Zuma for straight talk in the State of the Nation Address
Landbou vra samewerking om beurtkrag te vermy
Agriculture urges co-operation to avoid load shedding

[:]

Share This