+ 27 53 832 9595

[:en]The late summer rains and high day-time temperatures after a dry previous season have resulted in a serious situation for both farmers and other role players in the food value chain who depend on agriculture’s purchase and supply capacity. It is already clear that agriculture is facing dire challenges which cannot be successfully addressed without support. Penetrating rains will be required to reduce the risk, especially for cropping farmers. The need for stock feed is increasing rapidly.

Agri SA wishes to give its assurance that all role players in the public and private sector who have an interest in the impact of the drought are involved in discussions around possible assistance to soften the negative consequences thereof and prevent disruption. Agri SA will provide elucidation in this regard on a regular basis.”

Issued by Agri SA, Directorate: Corporate Liaison[:za]Die laat somerreëns en hoë dagtemperature na ‘n droë voorafgaande seisoen, is ‘n kommerwekkende situasie vir beide boere en ander rolspelers in die voedselwaardeketting wat van landbou se aankoop- en verskaffingsvermoë afhanklik is. Dis reeds duidelik dat die landbou voor besondere uitdagings te staan gekom het wat nie sonder ondersteuning suksesvol hanteer sal kan word nie. Deurdringende reëns sal nodig wees om die risiko van veral saaiboere te verminder. Die voerbehoeftes vir vee neem ook vinnig toe.

Agri SA wil die gerusstelling gee dat alle rolspelers in die openbare en privaatsektor wat ‘n belang by die droogte se impak het, by die evaluering daarvan betrek word asook met die bespreking van moontlike ondersteuning waardeur die nadelige gevolge daarvan versag en ontwrigting voorkom kan word. Agri SA sal gereeld hieroor toeligting gee.”

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat: Korporatiewe Skakeling[:]

Share This