+ 27 53 832 9595

Agri SA Media release:  Crime undermines development – 2015/07/21
"Misplaced self-entitlement, greed, as well as a lack of respect for life and property, are symptoms of the moral degeneration that South Africa, as developing economy and democracy, currently experiences and which causes great harm.
Agri SA Media Release:  AGRI SA WELCOMES THE RELEASE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) REPORT ON LIVING AND WORKING CONDITIONS ON FARMS
The objective information gathered by the recently completed ILO-research study into the living and working conditions of farm workers, gives context to the realties which policy makers and sector role players have to consider and address in their efforts to enhance the conditions of those who work and live on farms.   It also acknowledge the local and global challenges faced by commercial agriculture which are causing major structural adjustments in the sector and limit farmers’ ability to accelerate their expenses on salaries and social benefits. The report of the ILO is available on request

Agri SA mediaverklaring: Misdaad skaad ontwikkeling – 2015/07/21
"Misplaaste eiegeregtigheid, gierigheid asook ‘n gebrek aan respek vir lewe en eiendom, is simptome van die morele verval wat Suid-Afrika as ontwikkelende ekonomie en demokrasie tans beleef en groot skade berokken.
Agri SA Mediaverklaring:   Agri SA verwelkom vrystelling van die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO)-verslag oor die leef- en werksomstandighede op plase
Die objektiewe inligting wat versamel is in die onlangs voltooide IAO-navorsingstudie oor die leef- en werkstoestande van plaaswerkers bied konteks aan die realiteite wat beleidmakers en sektor-rolspelers in ag moet neem en aanspreek in hul pogings om die toestande van diegene wat op plase woon en werk te verbeter. Die verslag gee ook erkenning aan plaaslike en globale uitdagings waarmee kommersiële boere gekonfronteer word en wat groot strukturele aanpassings in die sektor veroorsaak en beperkend inwerk op die sektor se vermoë om hul besteding aan salarisse en maatskaplike voordele te verhoog. Die verslag van die AIO is beskikbaar op versoek

Share This