+ 27 53 832 9595
 • Naam en Regsbevoegheid
 • Doelstellings
 • Lidmaatskap
 • Bestuur en gesag
 • Die uitvoerende bestuur
 • Aksiekomitee
 • President en vise-president
 • Ere-President en Ere-Vise -President
 • Koöperatiewe Organisasie
 • Noord-Kaap Landboubesigheidskamer
 • Bedryfskomitees
 • Reis en Verblyfkoste
 • Fondse en Boekjaar
 • Finansiële Bevoegdheid
 • Toepassing
 • Ontbinding

lees verder

Share This