+ 27 53 832 9595

eagribanner

e-Agri is the electronic newsletter of Agri SA. For comments and inquiries contact Thea or call 012-643 3400.

January 2014

 1

Labour

Agri SA media statement on 28 January 2014: Amendment to the minimum wage for farm workers

“The minimum wage for farm workers will increase on 1 March 2014 by 6,4% and not 7% as initially communicated,” said Hendrik Ackermann, Chair of Agri SA’s Labour and Social Policy Committee. The Department of Labour last week released information regarding the increase in the minimum wage for farm workers, which will come into effect on 1 March 2014. Read more

Kliek hier vir ‘n Afrikaanse weergawe van die berig.

 2

Inputs

Dieselterugbetalingstelsel – Wysiging aan Skedule 6

Na aanleiding van die probleme wat ondervind is met betrekking tot die dieselterugbetalingstelsel veral as gevolg van ‘n gebrek aan voldoende rekordhouding deur produsente, het SARS in Oktober 2013 ‘n voorgestelde wysiging aan Skedule 6 van die Doeane en Aksynswet gepubliseer. Ingevolge hierdie voorgestelde wysiging sou produsente se kwalifiserende dieselaankope met 30% verminder word om voorsiening te maak vir potensiële nie-kwalifiserende aankope, wat nie deur logboeke gestaaf kon word nie. Read More

 3

2014

IEC briefs the agricultural sector on the 2014 National and Provincial Elections

In the run up to the 2014 National and Provincial Elections, Agri SA and a number of other stakeholders in the agricultural sector met with the Independent Electoral Commission or ‘IEC’ on the 22nd of January 2014 to reaffirm commitment to the electoral process by signing a pledge with the IEC. Agri SA was especially well received.

Read more

 4

Natural resources

SWPN strategic planning

Two years after the Strategic Water Partners Network (SWPN) was established, and close to a year since the first wave of projects started, most members agreed it was opportune to develop a medium term plan to provide overall guidance to the work of the partnership. A strategy and planning workshop, was held on 22 November 2013 by the SWPN Steering Committee, as the first activity towards development such a plan. Prior to the meeting, interviews were held with SWPN Co-Chairs, working group Chairs, and representatives of key partners.  Read more

 5

Natuurlike hulpbronne

Stand van damme

Die droogtetoestande in die Noordwes, Noord-Kaap en gedeeltes suid en suidwes van Bloemfontein in die Vrystaat is nog baie droog met min of geen reën wat hier geval het nie. Ten spyte van hierdie droogtetoestand het daar tog goeie reën geval in die grootste gedeelte van die land en dit het goeie watertoevloei na die land se vernaamste opgaardamme teweeggebring. Suid-Afrika se grootste opgaardam, die Gariep, met ‘n inhoudsmaat van 5196 miljoen kubieke meter, is tans 71.7% vol.

Read More

 6

Ramphulp

Groot dele van die land steeds in die greep van ernstige droogte

Die droogtetoestande in die Noordwes-provinsie het oor die afgelope maande groot aandag in die gedrukte media en radio geniet om die tragedie wat in die provinsie afspeel onder die aandag van die publiek te bring. Foto’s van diere wat van honger omgekom het en verhale van boere wat geen voer of weiding beskikbaar het nie en reën wat net nie wil val nie, het voorblaaie van koerante gehaal. Daar was ook berigte van hoe talle boere uit ander provinsies wat vragte en nogmaals vragte voer geskenk het. Read More

 7

Kommunikasie

Belangrike inligting op Agri SA se webblad

Die volgende dokumente verskyn op Agri SA se webblad wat belangrike inligting bevat waarvan affiliasies behoort kennis te neem.  Besoek gerus die webblad en lees die volledige dokumente daar.

• National Divisional Directive for reporting stock theft incidents

The uncertainty pertaining to the correct procedure that should be followed when reporting stock theft incidents to the police was discussed by Agri SA’s Rural Safety Committee.

The police were asked to formulate procedural arrangements in this regard which could contribute towards effectively reporting such incidents to the police. National Directive 01/2013 spells out the correct procedure for reporting such incidents at station level. Read More

• Nasionale Divisionele Direktief rakende die rapportering van veediefstal insidente.

Die onsekerheid oor die korrekte prosedure wat gevolg behoort te word om veediefstal insidente by die polisie te rapporteer is deur Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee bespreek.

Die polisie is versoek om prosedure reëlings in die verband te formuleer wat kan bydra om sodanige insidente effektief by die polisie aan te meld. Die Nasionale Direktief 01/2013, spel die korrekte prosedure uit vir die rapportering van sodanige insidente op stasievlak. Read More

• South African Police Service regulation on disciplinary action

The Rural Safety Committee has on various occasions discussed complaints regarding unprofessional conduct on the part of some police officers. The police were requested to make information available regarding the procedure to be followed when lodging complaints. The attached regulations provide the necessary background information in this regard. Read More

• Suid-Afrikaanse Polisiediens Regulasies oor dissiplinêre optrede

Die Landelike Beveiligingskomitee het by verskeie geleenthede klagtes oor onprofessionele optrede deur polisiebeamptes bespreek.Die polisie is versoek om inligting beskikbaar te stel oor prosedure wat gevolg behoort te word om klagtes in sulke gevalle aan te meld. Die ingeslote regulasies verskaf die nodige agtergrond in die verband. Read More

• Agricultural insurance

Agricultural insurance is critical to the sector’s sustained success for numerous reasons. One of the most important reasons is that it would protect the farmers against risks associated with natural disasters such as droughts and floods.  Agricultural insurance in South Africa stems from the 1970’s when a South African government subsidized insurance scheme was put in place to provide farmers the opportunity to insure against drought. Read more on the progress of agricultural insurance in South Africa, since then. Read More

• Landbouversekering

Landbouversekering is vir verskeie redes van kritiese belang om die sektor se volgehoubare ​​sukses te ondersteun. Een van die belangrikste redes is dat dit die boere sal beskerm teen die risiko’s wat verband hou met natuurlike rampe soos droogtes en vloede. Landbouversekering in Suid-Afrika spruit uit die 1970’s toe ‘n Suid-Afrikaanse regering gesubsidieer versekeringskema in plek gestel is om boere die geleentheid te gee om te verseker teen droogte. Lees meer oor die vordering van landbouversekering in Suid-Afrika, sedertdien. Read More

• Usefull information on the declaration and classification of disasters and funding processes

This article is aimed to provide an outline of institutional responsibilities and procedures in relation to the declaration and classification of disasters and funding processes and will be useful for farmers associations, in particular, when they encounter any occurrence, whether natural or human-caused i.e. floods, droughts and veld fires which causes death, injury or damage to property or the environment. Read More

• Bruikbare inligting met betrekking to die veklaring en klassifikasie van rampe en die befondsing daarvan

Hierdie artikel is bedoel om die institusionele verantwoordelikhede en prosedures ten opsigte van die verklaring en klassifikasie van rampe en gepaardgaande prosedure vir befondsing te beskryf. Boereverenigings, in besonder, behoort dit handig te vind wanneer gebeurtenisse, hetsy natuurlik of mensgemaak, plaasvind byvoorbeeld vloede, droogtes, veldvure wat dood, beserings, skade aan eiendomme en die omgewing veroorsaak.  Read More

 8

Media

RSG Landbou

Agri SA is verantwoordelik vir die Maandag-inset op die RSG Landbouprogram.  Hieronder is ‘n skakel waar daar na onderhoude wat gevoer is geluister kan word.  Die onderhoud(e) word in ‘n MP3-formaat aangebied.

• RSG Landbou 20 Januarie 2014: Japie Grobler – Projek Suiderkruis

• RSG Landbou 13 Januarie 2014: Hans van der Merwe – Vertroue in Landbou

• RSG Landbou 9 Januarie 2014: Leon van Dijkhorst – Projek Suiderkruis

• RSG Landbou 6 Januarie 2014: Phenias Gumede – Vise-president Agri SA

• RSG Landbou 2 Januarie 2014: Leon van Dijkhorst – Suiderkruisprojek

eagribanner

e-Agri is die elektroniese nuusbrief van Agri SA. Vir kommentaar of navrae kontak  Thea of skakel 012-643 3400.

January 2014

 1

Labour

Agri SA media statement on 28 January 2014: Amendment to the minimum wage for farm workers

“The minimum wage for farm workers will increase on 1 March 2014 by 6,4% and not 7% as initially communicated,” said Hendrik Ackermann, Chair of Agri SA’s Labour and Social Policy Committee. The Department of Labour last week released information regarding the increase in the minimum wage for farm workers, which will come into effect on 1 March 2014. Lees Meer

Kliek hier vir ‘n Afrikaanse weergawe van die berig.

 2

Inputs

Dieselterugbetalingstelsel – Wysiging aan Skedule 6

Na aanleiding van die probleme wat ondervind is met betrekking tot die dieselterugbetalingstelsel veral as gevolg van ‘n gebrek aan voldoende rekordhouding deur produsente, het SARS in Oktober 2013 ‘n voorgestelde wysiging aan Skedule 6 van die Doeane en Aksynswet gepubliseer. Ingevolge hierdie voorgestelde wysiging sou produsente se kwalifiserende dieselaankope met 30% verminder word om voorsiening te maak vir potensiële nie-kwalifiserende aankope, wat nie deur logboeke gestaaf kon word nie. Lees meer

 3

2014

IEC briefs the agricultural sector on the 2014 National and Provincial Elections

In the run up to the 2014 National and Provincial Elections, Agri SA and a number of other stakeholders in the agricultural sector met with the Independent Electoral Commission or ‘IEC’ on the 22nd of January 2014 to reaffirm commitment to the electoral process by signing a pledge with the IEC. Agri SA was especially well received.

Lees Meer

 4

Natural resources

SWPN strategic planning

Two years after the Strategic Water Partners Network (SWPN) was established, and close to a year since the first wave of projects started, most members agreed it was opportune to develop a medium term plan to provide overall guidance to the work of the partnership. A strategy and planning workshop, was held on 22 November 2013 by the SWPN Steering Committee, as the first activity towards development such a plan. Prior to the meeting, interviews were held with SWPN Co-Chairs, working group Chairs, and representatives of key partners.  Lees Meer

 5

Natuurlike hulpbronne

Stand van damme

Die droogtetoestande in die Noordwes, Noord-Kaap en gedeeltes suid en suidwes van Bloemfontein in die Vrystaat is nog baie droog met min of geen reën wat hier geval het nie. Ten spyte van hierdie droogtetoestand het daar tog goeie reën geval in die grootste gedeelte van die land en dit het goeie watertoevloei na die land se vernaamste opgaardamme teweeggebring. Suid-Afrika se grootste opgaardam, die Gariep, met ‘n inhoudsmaat van 5196 miljoen kubieke meter, is tans 71.7% vol.

Lees meer

 6

Ramphulp

Groot dele van die land steeds in die greep van ernstige droogte

Die droogtetoestande in die Noordwes-provinsie het oor die afgelope maande groot aandag in die gedrukte media en radio geniet om die tragedie wat in die provinsie afspeel onder die aandag van die publiek te bring. Foto’s van diere wat van honger omgekom het en verhale van boere wat geen voer of weiding beskikbaar het nie en reën wat net nie wil val nie, het voorblaaie van koerante gehaal. Daar was ook berigte van hoe talle boere uit ander provinsies wat vragte en nogmaals vragte voer geskenk het. Lees meer

 7

Kommunikasie

Belangrike inligting op Agri SA se webblad

Die volgende dokumente verskyn op Agri SA se webblad wat belangrike inligting bevat waarvan affiliasies behoort kennis te neem.  Besoek gerus die webblad en lees die volledige dokumente daar.

• National Divisional Directive for reporting stock theft incidents

The uncertainty pertaining to the correct procedure that should be followed when reporting stock theft incidents to the police was discussed by Agri SA’s Rural Safety Committee.

The police were asked to formulate procedural arrangements in this regard which could contribute towards effectively reporting such incidents to the police. National Directive 01/2013 spells out the correct procedure for reporting such incidents at station level. Lees Meer

• Nasionale Divisionele Direktief rakende die rapportering van veediefstal insidente.

Die onsekerheid oor die korrekte prosedure wat gevolg behoort te word om veediefstal insidente by die polisie te rapporteer is deur Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee bespreek.

Die polisie is versoek om prosedure reëlings in die verband te formuleer wat kan bydra om sodanige insidente effektief by die polisie aan te meld. Die Nasionale Direktief 01/2013, spel die korrekte prosedure uit vir die rapportering van sodanige insidente op stasievlak. Lees Meer

• South African Police Service regulation on disciplinary action

The Rural Safety Committee has on various occasions discussed complaints regarding unprofessional conduct on the part of some police officers. The police were requested to make information available regarding the procedure to be followed when lodging complaints. The attached regulations provide the necessary background information in this regard. Lees Meer

• Suid-Afrikaanse Polisiediens Regulasies oor dissiplinêre optrede

Die Landelike Beveiligingskomitee het by verskeie geleenthede klagtes oor onprofessionele optrede deur polisiebeamptes bespreek.Die polisie is versoek om inligting beskikbaar te stel oor prosedure wat gevolg behoort te word om klagtes in sulke gevalle aan te meld. Die ingeslote regulasies verskaf die nodige agtergrond in die verband. Lees Meer

• Agricultural insurance

Agricultural insurance is critical to the sector’s sustained success for numerous reasons. One of the most important reasons is that it would protect the farmers against risks associated with natural disasters such as droughts and floods.  Agricultural insurance in South Africa stems from the 1970’s when a South African government subsidized insurance scheme was put in place to provide farmers the opportunity to insure against drought. Read more on the progress of agricultural insurance in South Africa, since then. Lees Meer

• Landbouversekering

Landbouversekering is vir verskeie redes van kritiese belang om die sektor se volgehoubare ​​sukses te ondersteun. Een van die belangrikste redes is dat dit die boere sal beskerm teen die risiko’s wat verband hou met natuurlike rampe soos droogtes en vloede. Landbouversekering in Suid-Afrika spruit uit die 1970’s toe ‘n Suid-Afrikaanse regering gesubsidieer versekeringskema in plek gestel is om boere die geleentheid te gee om te verseker teen droogte. Lees meer oor die vordering van landbouversekering in Suid-Afrika, sedertdien. Lees Meer

• Usefull information on the declaration and classification of disasters and funding processes

This article is aimed to provide an outline of institutional responsibilities and procedures in relation to the declaration and classification of disasters and funding processes and will be useful for farmers associations, in particular, when they encounter any occurrence, whether natural or human-caused i.e. floods, droughts and veld fires which causes death, injury or damage to property or the environment. Lees Meer

• Bruikbare inligting met betrekking to die veklaring en klassifikasie van rampe en die befondsing daarvan

Hierdie artikel is bedoel om die institusionele verantwoordelikhede en prosedures ten opsigte van die verklaring en klassifikasie van rampe en gepaardgaande prosedure vir befondsing te beskryf. Boereverenigings, in besonder, behoort dit handig te vind wanneer gebeurtenisse, hetsy natuurlik of mensgemaak, plaasvind byvoorbeeld vloede, droogtes, veldvure wat dood, beserings, skade aan eiendomme en die omgewing veroorsaak.  Lees Meer

 8

Media

RSG Landbou

Agri SA is verantwoordelik vir die Maandag-inset op die RSG Landbouprogram.  Hieronder is ‘n skakel waar daar na onderhoude wat gevoer is geluister kan word.  Die onderhoud(e) word in ‘n MP3-formaat aangebied.

• RSG Landbou 20 Januarie 2014: Japie Grobler – Projek Suiderkruis

• RSG Landbou 13 Januarie 2014: Hans van der Merwe – Vertroue in Landbou

• RSG Landbou 9 Januarie 2014: Leon van Dijkhorst – Projek Suiderkruis

• RSG Landbou 6 Januarie 2014: Phenias Gumede – Vise-president Agri SA

• RSG Landbou 2 Januarie 2014: Leon van Dijkhorst – Suiderkruisprojek

Share This